Senterets historie

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er et statlig samarbeidstiltak mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (NTNU).

I en planleggingsfase fra ca 1990-1 arbeidet en styringsgruppe bestående av Jan Ivar Bjørnflaten (UiO, leder), Lillian Jorunn Helle (UiB), Endre Mørck (UiT) og fakultetsdirektør Ivar Østerlie (observatør) etter mandat fra Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

I 1998 ble senteret etablert som et samarbeid mellom UiB, UiO og UiT, og senteret ble offisielt åpnet av H.M. Kong Harald V den 28. mai 1998. Fra 1999 ble NTNU også en del av tiltaket.

I dag finansieres sentret utelukkende med midler fra eierinstitusjonene, og budsjettet koordineres av Nasjonalt fakultetsmøte for historisk-filosofiske fag.

Det første styret

Konstituerende styremøte 27.01.1998.

Styreleder: Universitetsdirektør Tor Saglie (UiO). Vara: Fakultetsdirektør Gret K. Starheim (UiO/HF).
Førsteamanuensis Hilde Bojer (UiO). Vara: Opprinnelig oppnevnt var Professor Trond Nordby, deretter professor Jan Holtet.
Professor Lillian Jorunn Helle (UiB) - fra september-desember 2000: Amanuensis Malvin Fonnes. Vara: Kontorsjef Ragnhild Stolt-Nilsen
Professor Jens Petter Nielsen (UiT). Vara: Professor Endre Mørck.

Bestyrer var professor Jan Ivar Bjørnflaten (UiO) og sekretær for styret og administrasjonens kontaktperson var rådgiver Svein Hullstein (UiO).

På første styremøte i 1999 ble dekan Even Hovdhaugen (HF/UiO) oppnevnt som styreleder i stedet for Saglie.
Universitetet i Bergens opprinnelige vara oppnevnt i 1997, kontorsjef Ane Landøy ved Inst. for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, ble i nytt brev av 1998 erstattet med kontorsjef Ragnhild Stolt-Nilsen.
Da reglementet for universitetssenteret ble vedtatt på konstituerende styremøte 27.01.1998 måtte man også ved UiO endre vararepresentant (både Bojer og Nordby var fra SV), og dette ble da Jan Holtet fra Fysisk institutt.

Bestyrere / Senterledere

Professor Jan Ivar Bjørnflaten (UiO) - 1998-2000

Jan Ivar Bjørnflaten fikk, etter beslutning fra presiden Putin, sammen med ni andre nordmenn tildelt medaljen "Til minne om St. Petersburgs 300-årsjubileum" i Russlands ambassade i Oslo i mai 2004. Bjørnflaten fikk medaljen for den nøkkelrolle han spilte i etableringen av Det norske universitetssenteret i St. Petersburg.

Professor Lillian Helle (UiB) - 2000-2005

Førsteamanuensis Tamara Lönngren (UiT) - 2006- d.d