Styrer etter 1999

1999-2002

I 1999, da NTNU ble med i samarbeidet ble det igjen oppnevnt nytt styre, som møttes første gang 20.06.2000.
Dette styret satt til desember 2002.

Styreleder: Dekan Even Hovdhaugen (HF/UiO). Vara: Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes
NTNU representant: Petter Aaslestad (HF/NTNU). Vara: Sveinung Løset (IngTekn/NTNU)
UiB representant: Malvin Fonnes (HF/UiB). Vara: Kontorsjef Ragnhild Stolt-Nielsen.
UiO representant, og nestleder: Helge Hveem (SV/UiO). Vara: Jan Anstein Holtet (Matnat/UiO)
UiT representant: Erik Egeberg (HF/UiT). Vara: Tore Nesset (HF/UiT)
Lillian Jorunn Helle (UiB) ble i det første møtet oppnevnt som ny bestyrer.

2003-2005

Styreleder: Bjarne Rogan (HF/UiO), vara: Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes(Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO)
NTNU representant: Harald Arne Asheim (Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk). Vara: Sveinung Løset (Institutt for bygg, anlegg og transport)
UiB representant: Hans Petter Sejrup (Institutt for geovitenskap). Vara: Stein Kuhnle (Institutt for sammenliknende politikk)
UiO representant, og nestleder: Helge Hveem (Institutt for statsvitenskap). Vara: Arne Haaland (Kjemisk institutt)
UiT  representant: Einar Niemi (SV, Institutt for historie). Vara: Tore Nesset (HF, Institutt for russisk)

Fra våren 2005 overtok seniorrådgiver Bjarne Skov som styresekretær etter Svein Hullstein.

2006-2008

Styreleder: Bjarne Rogan (HF/UiO)
NTNU representant: Kathrine Skretting (HF/NTNU). Vara:
UiB representant: Astrid Forland (HF/UiB). Setterepresentant i 2008: Siri Lexau (HF/UiB). Vara i 2008: Tone Bringa (SV/UiB)
UiO representant, og nestleder: Helge Hveem (UiO/SV). Vara:
UiT  representant: Einar Niemi (HF/UiT). Vara: Tore Nesset (HF/UiT)

Astrid Forland (UiB) gikk ut av styret tidlig i 2008 og Siri Lexau ble setterepresentant. Det var ikke opprinnelig oppnevnt vara, og i forbindelse med at Lexau ble oppnevnt, ble forsker Tone Bringa, Institutt for sosialantropologi, oppnevnt som vara.
Bjarne Rogans styrelederperiode hadde gått ut i 2005 og han ble prolongert ett år av gangen, først ut 2006, så ut 2007 og deretter også 2008.

2009-2012

Nytt reglement fra 2008 endret styreperioden fra tre til fire år.

Det har vært noen endringer fra opprinnelig sammensetning i 2009, listen nedenfor er derfor styresituasjonen ved avslutningen av styreperioden i 2012. Endringene er gjort rede for nedenfor.

Styreleder: Einar Lie (HF/UiO)
NTNU representant: Kathrine Skretting (HF/NTNU). Vara: Stefan Jacobsen, Institutt for konstruksjonsteknikk 
UiB representant: Siri Lexau (UiB/HF/Lingvistiske, litterære og estetiske studier), Vara: Terje Knutsen (UiB/SV/Institutt for sammenliknende politikk)
UiO representant: Giuditta Cordero-Moss (UiO/Jus/Privatrett), Vara: Anton Steen (UiO/SV/Statsvitenskap)
UiT representant: Tore Nesset (UiT/HF/Språkvitenskap), vara: Halvard Tjelmeland (UiT/SV/IHR)

Endringer underveis:

  • Styreleder Bjarne Rogan UiO fikk forlenget sin periode først for 2009-2010 og deretter ut 2011. Deretter overtok Einar Lie.
  • UiOs representant Helge Hveem gikk av med pensjon og forlot styret i desember 2010. UiO oppnevnte da Giuditta Cordero-Moss, Institutt for privatrett, Juridisk fakultet som sin representant fra 01.01.2011-31.12.2012.
  • Fordi hovedrepresentant og vara etter reglementet skal komme fra ulikt fakultet, måtte da også opprinnelig vararepresentant, Hans Petter Graver (Juridisk fakultet), byttes ut. Anton Steen, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ble dermed oppnevnt som ny vara.
  • NTNU oppnevnte opprinnelig Kathrine Skretting, HF som representant og fakultetsdirektør Ivar Østerlie som vararepresentant. Fordi også disse var fra samme fakultet ble vara imidlertid endret til Stefan Jacobsen, Institutt for konstruksjonsteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.
  • UiB oppnevnte fra august 2009 Lillian Jorunn Helle som vararepresentant til styret. På grunn av fakultetsregelen for varaer ble også dette endret og ny vara ble Terje Knutsen (Inst. for sammenliknende politikk)

2013-2016

Dagens styresammensetning

Endringer underveis:

  • NTNU forlenget Kathrine Skrettings periode til sommeren 2013 fordi tilsettingsprosessen for ny ledelse ved NTNU ikke var ferdig ved årsskiftet. NTNU ønsket at ny ledelse skulle forestå de endelige oppnevningene, og Anne Kristine Børresen og Magne Børset ble oppnevnt fra juli/august 2013.
  •  

2017-2018

Eierinstitusjonene godkjente høsten 2016 en forkortet styreperiode på to år og forlenget sittende styre og varamedlemmer for 2017-2018.